ประวัติความเป็นมา

การก่อตั้งมูลนิธิอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดงาน วันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 25 ปีบริบูรณ์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2510 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำการเฉลิมฉลอง โดยได้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บดอกผลส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือการศึกษาวิชาการต่างๆ ในทางอุตสาหกรรม อาทิเช่น จักหาเครื่องมือ เครื่องจักรในการฝึกหัดทำงานให้แก่สถาบันศึกษาที่ขาดแคลนเครื่องมือ เครื่องจักร ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้เรียนวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนเงิน ให้ทุนการศึกษาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมแก่ผู้เรียนดี ให้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาวิชาการด้านอุตสาหกรรม โดยไม่คิดดอกเบี้ย ให้ทุนการศึกษาในทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมแก่บุตรของกรรมการในกิจการอุตสาหกรรม โดยจะเอาเงินที่ผู้บริจาคอุปถัมภ์การจัดงานหรือเหลือจากการใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วสมทบด้วย เป็นทุนริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิมี ห้างร้าน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ใจบุญหวังดีได้ร่วมในการกุศลสาธารณะประโยชน์เป็นอันมาก  

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์เริ่มแรกของมูลนิธิ คือ ใช้ดอกผลของเงินทุนช่วยเหลือส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม และปัจจุบันได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ใหม่เป็น

 

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference