ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เรื่อง รับสมัครพนักงาน

  • 1176
  • 2023-05-08 04:15:10

       ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ  ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบริหารของสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน  1 อัตราโดยมีรายละเอียด ดังนี้

            1) คุณสมบัติผู้สมัคร

                 1.1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

                 1.2) มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ หรือ งานสารบรรณ  หรืองานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี 

                 1.3) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างน้อย

                 1.4) มีทักษะในด้านการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยันและอดทนต่อการทำงาน

                 1.5) หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น ตาม พรบ.การรับราชการทหาร

           2) เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

                 2.1) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และวุฒิบัตรสุดท้าย และ/หรือ ใบรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี)

                 2.2) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

                 2.3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 1ปี)

                 2.4) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)/หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถอื่นๆ ตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่ระบุ

       โดยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ

            3) ขั้นตอนการคัดเลือก

                3.1) ทดสอบความสามารถใช้คอมพิวเตอร์

                3.2) สัมภาษณ์

            4) การประกาศรายชื่อและสำนักงานบัญชีรายชื่อที่ประกาศ ภายใน  วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  จะมีอายุ 1ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ  

            ทั้งนี้ ผู้สนใจและมีคุณสมบัติ ข้างต้น สามารถ Download ใบสมัครที่ www.fid.or.th   ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ฝ่ายบริหาร สำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เลขที่ 75/6 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566   ในวันเวลาราชการ  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข      02 -354-1587    รายละเอียดเพิ่มเติม

                

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference