สถาบันเครือข่าย


สถาบันไทย-เยอรมัน


สถาบันไทย-เยอรมัน จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยการดำเนินงานของสถาบันฯ มีลักษณะการบริหารงานเป็นอิสระ และอยู่นอกระบบการศึกษาภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมารองรับการดำเนินงาน


สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นองค์กรที่ปฏิบัติกิจกรรมและบริการในหลากหลายมิติ เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้สหวิชาการเน้น นวัตกรรม (Innovation) การออกแบบ (Design) และ การเชื่อมโยง (Connect) ให้วิสาหกิจโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมสิ่งทอรวมทั้งแฟชั่นและไลฟสไตล์ เพื่อทำให้เกิดการยกระดับผลิตภาพและศักยภาพในการแข่งขัน และรวมเป็นเครือข่ายห่วงโซ่มูลค่า (Value Chains) เพื่อตอบสนองตลาดในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก


สถาบันอาหาร


สถาบันอาหาร เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลด้านการค้าและเทคโนโลยี การบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ การประสานความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหา และยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหาร


สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ


สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มีฐานะเป็นสถาบันอิสระภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อดำเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ


สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันเครือข่ายอิสระเฉพาะทาง ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม มีอตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเป็นหน่วยงานรองรับ เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อประสานงานและให้บริการ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกได้


สถาบันยานยนต์


สถาบันยานยนต์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ในตลาดโลก ให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และมีความเป็นอิสระในตัวเองเท่าที่กฎหมายจะเอื้ออำนวย


สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เป็นแกนนำเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมโลหะการของประเทศไทย ตลอดจนอุตสาหกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน


สถาบันพลาสติก


สถาบันพลาสติกมีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการและภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนเว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference