กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


หัวข้อ หน่วยงาน ดาวน์โหลด เปิด
กฎกระทรวงว่าด้วยกายการจดทะเบียนมูลนิธิว่าด้วยการดำเนินกิจการ และการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทย    
พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระทรวงมหาดไทย    
ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 531 พ.ศ. 2535 กระทรวงมหาดไทย    
ประมวลรัษฏากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ กระทรวงมหาดไทย    
พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553 กระทรวงแรงงานฯ    
พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 กระทรวงแรงงานฯ    
พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กระทรวงแรงงานฯ    
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทรวงแรงงานฯ    
ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.)  สำนักงาน ปปช.    
สาระ พรบ.  -    
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference